Obchodní podmínky, ochrana osobních dat

        Prosím přečtěte si pečlivě tyto obchodní podmínky.

       Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží z oblasti audio techniky mezi podnikatelem Pavel Rehberger  (dále  jen  „prodávající“) a jejími zákazníky (dále jen „kupující“).

 

 

Objednávka

      - Každá objednávka je považována za závaznou a podáním objednávky kupující souhlasí s obchodními podmínkami.

      - Kupní smlouva vzniká převzetím a úplným zaplacením objednaného zboží.

      - Použijte formulář v kontaktech, vyplňte název výrobku a zvolenou variantu či délku. Uveďte své jméno, adresu a telefonní číslo.                Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost své objednávky a souhlas s obchodními podmínkami.

      - Pokud vám nedorazí do dvou dnů potvrzení objednávky na vyplněný e-mail kontaktujte prodávajícího na tel: +420 602119246

 

 

Dodací podmínky

 

Zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty:

- Na dobírku není zboží posíláno.

      - Zásilka je pojištěna a za škody způsobené přepravou zodpovídá přepravce.

      - Příjemce zboží má povinnost překontrolovat  neporušenost obalu a, že zásilka nenese stopy poškození. 

  - V případě zjevného poškození přepravního obalu balík nepřebírejte a ihned informujte prodávajícího.

   -  Zboží, které je skladem, bude odesláno do následujícího pracovního dne ode dne připsání platby na účet prodávajícího.

     - Pokud nebude adresát zastižen na udané dodací adrese, obdrží od České pošty  oznámení o uložené zásilce. Zásilka bude na poště uložena deset dní.  Pokud není zásilka do této lhůty vyzvednuta, vrací se prodávajícímu. Za případné opětovné zaslání bude účtováno vždy přepravné.

     - U kabelů a síťové filtrační jednotky kupující nehradí poštovné.

      - Cenu přepravy do zahraničí je nutno konzultovat předem s prodávajícím.

 

Ceny

     -  Veškeré uvedené ceny jsou konečné. Prodávající není plátce DPH.

    -  Platba za zboží se realizuje bankovním převodem před odesláním zboží.

 

Odstoupení od smlouvy

       Podle zákona č. 367/2000, má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno přepravcem. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutné splnit níže uvedené podmínky:

    

      - Odstoupení od kupní smlouvy provede kupující písemně na adresu prodávajícího. V odstoupení od kupní smlouvy kupující uvede číslo faktury, datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz včetně čísla peněžního účtu bankovního ústavu kupujícího případně adresy pro vrácení již zaplacené částky kupujícímu.

          

     - Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu, záručního listu a obalu), s veškerými identifikačními prvky a nesmí nést stopy použití. V žádném případě neposílejte zboží na dobírku, nebude převzato. Veškeré náklady na zaslání zpět prodávajícímu hradí kupující. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí, má prodávající právo odmítnout vrácení zboží, nebo poměrně snížit částku, za  kterou bude zboží přijato zpět.

 

      - Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání, a které nebylo v době objednávky skladem.

 

      - V případě odstoupení od smlouvy kupujícím ze zahraničí jim budou účtovány náklady za úhradu dopravy a vrácení uhrazené částky (vrácená částka bude ponížena o tyto vzniklé náklady).

 

      - Částka za vrácené zboží bude kupujícímu poukázaná na bankovní účet nejpozději do 14 dní od převzetí zboží prodávajícím.

 

 

Ochrana osobních dat

     

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Udělujete mi souhlas pouze se zpracováním osobních údajů potřebných k vyřízení Vaší objednávky dle Prohlášení o ochraně soukromí.

Zpracování osobních údajů

Podnikatel Pavel Rehberger se sídlem Brandtova 3262/4, 400 11 Ústí nad Labem, IČO: 04929748, zapsán do živnostenského rejstříku vedeného na Magistrátu města Ústí nad Labem klade velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Podnikatel Pavel Rehberger zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází při obchodní a dodavatelské činnosti podnikatele  Pavel Rehberger.

1)    Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží

a)    V případě nákupu zboží bude podnikatel Pavel Rehberger zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa pro doručení zboží, pokud má být zboží dodáno na adresu určenou v objednávce.

b)    Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude podnikatel Pavel Rehberger  provádět za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, v případě zakoupení elektrozařízení také za účelem splnění povinností vyplývajících z platných a účinných právních předpisů vztahujících se ke zpětnému odběru použitých elektrozařízení z domácností.

c)    Podnikatel Pavel Rehberger bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 5 let od uzavření příslušné kupní smlouvy.

d)     Podnikatel Pavel Rehberger bude provádět zpracování osobních údajů zákazníků sám, anebo za tímto účelem pověří, v souladu se Zákonem, třetí osobu. V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne podnikatel Pavel Rehberger  osobní údaje zákazníka (v rozsahu: jméno, příjmení, telefonický kontakt a adresu pro doručení zboží) také příslušnému přepravci.

2)    Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací

a)    Podnikatel Pavel Rehberger si velmi váží svých zákazníků, a proto provozuje zákaznickou podporu. Prostřednictvím této zákaznické podpory se mohou zákazníci a další osoby na podnikatele Pavel Rehberger obracet se svými dotazy a požadavky, a to jak telefonicky, e-mailem či prostřednictvím zásilky doručené provozovatelem poštovních služeb.

b)    Pro zodpovězení dotazů a vyřízení požadavků adresovaných podnikateli Pavl Rehberger bude podnikatel Pavel Rehberger zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude podnikatel Pavel Rehbergher zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv podnikatele Pavla Rehbergera). Tyto osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by podnikatel Pavel Rehberger nebyl schopen dotaz či požadavek vyřídit, a proto se jedná o bezsouhlasové zpracování.

c)    Pokud bude prostřednictvím zákaznické podpory (telefonicky, e-mailem, poštou) uplatněna reklamace výrobku, bude Pavel Rehberger zpracovávat osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností podnikatele Pavel Rehberger, a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává podnikatel Pavel Rehberger osobní údaje dále také pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. Ani v tomto případě není vyžadován souhlas kupujícího. Doba, rozsah a další aspekty zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od povinnosti podnikatele Pavel Regberger reklamaci vyřídit.

 

3)    Další práva spojená s ochranou osobních údajů

a)    V případě, že podnikatel Pavel Rehberger bude zpracovávat osobní údaje zákazníků, osob volajících na zákaznickou linku, či jiných osob v souladu s tímto prohlášením, náleží každému z nich:

1)    právo na informace o prováděném zpracování jeho osobních údajů, 
2)    právo na přístup k jeho osobním údajům, které podnikatel Pavel Rehberger zpracovává,
3)    právo na opravu jeho osobních údajů, které podnikatel Pavel Rehberger zpracovává, pokud nejsou zpracovávané údaje správné, 
4)    a další práva, zejména právo požadovat vysvětlení ve spojení s prováděným zpracováním osobních údajů, stejně jako právo požadovat, aby podnikatel Pavel Rehberger provedl příslušnou opravu či doplnění osobních údajů dotčené osoby (a to vč. případné blokace či likvidace jejích osobních údajů).

b)    Se svými dotazy ke zpracování osobních údajů podnikatelem Pavel Rehberger či v případě uplatnění výše uvedených práv se mohou dotčené osoby obracet na podnikatele Pavel Rehberger jakýmikoli prostředky.

 

 

Reklamační řád

      - Na každé zboží se vztahuje minimálně zákonná záruční lhůta, případně i delší, délka záruky je uvedena v záručním listě.

      - Záruční lhůta se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením, neodborným či nešetrným zacházením.

      - Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu o případných zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího.

      - K uplatnění reklamace slouží záruční list.